Struktura organizacyjna KPP w Gorlicach - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP w Gorlicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin KPP w Gorlicachdnia 6 grudnia 2017 roku (par. 4 ust. 1 regulaminu KPP w Gorlicach)

Zakres działania Komendy oraz podległych jej jednostek i komórek organizacyjnych Policji określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji - zobacz

 

W skład Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wchodzą:

 

Komórki podległe Komendantowi Powiatowemu Policji w Gorlicach:

 

Wydział Kryminalny:

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.
 2. Wykonywanie konwojów i doprowadzeń.
 3. Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych.
 4. Realizacja zadań związanych z walką z przestępczością narkotykową.
 5. Prowadzenie czynności dochodzeniowo – śledczych.
 6. Realizacja czynności w zakresie techniki kryminalistycznej.
 7. Zwalczanie przestępczości gospodarczej.
 8. Prowadzenie czynności związanych z naruszeniami dyscypliny służbowej.

 

Referat Wspomagający:

Do zakresu zadań Referatu Wspomagającego należy:

 1. Nadzór nad pracą recepcji Komendy.
 2. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej Komendy.
 4. Obsługa spraw socjalno – mieszkaniowych.
 5. Prowadzenie ewidencji i obsługi sprzętu transportowego.
 6. Prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej.
 7. Prowadzenie obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów.
 8. Obsługa funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
 9. Obsługa funkcjonowania systemów łączności.
 10. Obsługa systemów bezpieczeństwa technicznego.

 

Zespół Kadr i Szkolenia:

 

Do zakresu zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy m. in.:

 1. Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie kształtowania i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji.
 2. Prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Policji.
 3. Organizowanie oraz nadzorowanie lokalnego doskonalenia zawodowego.
 4. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie.
 5. Prowadzenie podręcznej biblioteki Komendy.
 6. Prowadzenie kroniki Komendy.
 7. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.

 

Zespół Prezydialny:

Do zakresu zadań Zespołu Prezydialnego należy m.in.:

 1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendantowi oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.
 2. Ewidencjonowanie, gromadzenie i bieżące aktualizowanie zbioru aktów prawnych oraz ich udostępnianie.
 3. Wykonywanie zadań biura podawczego.
 4. Zapewnienie funkcjonowanie poczty specjalnej na terenie Komendy.
 5. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (w tym Składnica Akt) należy m. in.:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie.
 2. Uczestniczenie w zapewnieniu ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.
 3. Opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy.
 4. Uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych.
 5. Prowadzenie szkoleń w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
 6. Organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w Komendzie.
 7. Gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy.
 8. Koordynowanie działań dotyczących udostępniania materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;
 9. Realizacja zadań związanych z ochroną p.poż. w Komendzie.
 10. Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli.

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych:

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy m. in.:

 1. Informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta i podległe jednostki organizacyjne Policji.
 2. Udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe.
 3. Koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne Policji.
 4. Współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu.
 5. Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej.
 6. Redagowanie strony BIP.
 7. Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 8. Współpraca z zagranicą.
 9. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy m. in.:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów,  zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.
 2. Bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 3. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych.
 4. Opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.
 5. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków.
 6. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.
 7. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

Komórki podległe I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach:

 

Wydział Prewencji:

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy:

 1. Wspomaganie w działaniach prewencyjnych podległych komisariatów Policji oraz posterunku Policji.
 2. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.
 3. Obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego w zakresie spraw jawnych.
 4. Koordynowanie działań Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego.
 5. Realizacja służby patrolowej i obchodowej.
 6. Realizacja zadań prewencyjnych oraz koordynacyjno-kontrolnych.
 7. Koordynowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego.
 8. Organizacja służby dyżurnej. 

 

Wydział Ruchu Drogowego:

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. Analizowanie i badanie przyczyn oraz okoliczności powstawania wypadków drogowych.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa porządku na drogach, a także zachowania płynności ruchu poprzez nadzorowanie, kontrolowanie i kierowanie mchem oraz organizowanie i prowadzenie działań kontrolno — porządkowych;
 3. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw drogowych, zwłaszcza eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących;
 4. Zabezpieczanie dowodów popełnienia przestępstwa stosownie do przepisów i procedur określonych w kodeksie postępowania karnego innych przepisach;
 5. Ujawnianie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym i podejmowanie w stosunku do nich czynności adekwatnych do wagi wykroczenia, w tym stosowanie pouczeń, nakładanie mandatów karnych lub podejmowanie działań mających na celu skierowanie wniosku o ukaranie do organu orzekającego;
 6. Zabezpieczanie miejsc wypadków drogowych, dokonywanie oględzin pojazdów uczestniczących w wypadkach, oraz obsługiwanie kolizji drogowych;
 7. Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz innymi służbami, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach; dążenie do przeciwdziałania kolizjom, wypadkom drogowym oraz negatywnym zachowaniom uczestników ruchu drogowego;
 8. Opiniowanie wszelkich propozycji zmian organizacji ruchu drogowego wnikających z okresu inżynierii ruchu na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie;
 9. Podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych i propagandowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym; edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, współpraca, w tym zakresie z placówkami oświatowymi, lokalnymi środkami masowego przekazu;
 10. Zabezpieczanie imprez i uroczystości oraz protestów odbywających się na drogach, a także wykonywanie pilotażu na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. Przetwarzanie informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz bazach danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na określonym stanowisku.

 

Komisariat Policji w Bieczu:

Zakres działania Komisariatu Policji w Bieczu określają wytyczne Komendanta Głównego Policji

 

Komisariat Policji w Bobowej:

Zakres działania Komisariat Policji w Bobowej określają wytyczne Komendanta Głównego Policji

 

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim:

Zakres działania Posterunku Policji w Uściu Gorlickim określają wytyczne Komendanta Głównego Policji

 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.01.2018
Data modyfikacji : 05.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry