STATUS PRAWNY KPP W GORLICACH - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY KPP W GORLICACH

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i pracujących w jednostkach organizacyjnych Policji wchodzących w skład Komendy.

Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji I stopnia wobec podwładnych policjantów i pracowników Policji.

Komendant jest kierownikiem zespolonej służby i podlega:

1) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej w sprawach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji, rozkazów i poleceń,

2) Staroście Gorlickiemu jako zwierzchnikowi powiatowych służb, inspekcji i straży.

Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Szczegółowo te kwestie reguluje zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2015
Data modyfikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry