Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów,

o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

ul. 11. Listopada 56

38-300 Gorlice

Jednoczesnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania,

zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do słuzby w Policji.

 

 


Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są o pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2020, poz. 1271), celem naliczenia dodatkowych punktów, tj.:

- prawo jazdy (wyłącznie osoby, które nie dostarczyły wcześniej tego dokumentu lub w trakcie procedury zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje),

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie min. B2 lub świadectwo maturalne, które potwierdza zdany egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (min. 60%).

Wszelkie ww. dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

UWAGA! TERMIN PRZYJĘĆ DO POLICJI:

- 16 września,
- 5 listopada,
- 30 grudnia.

 

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


KOMUNIKAT:

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji


 

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w:

Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach ul. 11. Listopada 56, tel. (47) 83 44 305 lub (47) 83 44 307. w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00

lub w:

Sekcji do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: (47) 83 54 068;

-  poniedziałek od 9.00 do 14.00,

-  wtorek od 9.00 do 14.00,

-  środa od 9.00 do 18.00,

-  czwartek od 9.00 do 14.00,

-  piątek od 9.00 do 14.00.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji
 

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj: http://praca.policja.pl/

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

 

PRACA W POLICJI

 

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. 11. Listopada 56

tel: (47) 83 44 305 lub (47) 83 44 307

e-mail: marzena.giemza@gorlice.policja.gov.pl

 

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

  • skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Wydziale Doboru i Szkolenia
  • nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

 

Link do kontaktów

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz

Link do listy rankingowej kandydatów z 13 lipca 2020 r.

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - personel lotniczy

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.01.2020
Data modyfikacji 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Giemza
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry