Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach i Jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów

w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00

w siedzibie KPP w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 56 - tel. (18) 35-48-301

 

Inspektorat Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

codziennie w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30

w siedzibie KPP przy ul. 11 - Listopada 56 w Gorlicach - telefon (18) 35-48-317

 
Skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej

 na adres skargi@gorlice.policja.gov.pl lub komendant@gorlice.policja.gov.pl.

 

 Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji,

jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: (22) 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: (22) 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

Linki: strona główna RPO    http://www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny    http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice;

tel. 18 3548201

fax nr 18 3548335

  1. w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice z dopiskiem na kopercie „IOD”.   
  2. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/ wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  4. Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

  1. Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania.
  4. przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry