Praktyki studenckie - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Procedura dotycząca przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:

1.      Podanie kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach

2.      zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,

3.      imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny),

4.      kserokopię programu (zakresu) praktyki.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Kompletne dokumenty należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach (pok. 304, tel. kontaktowy: 18 35-48-301) lub na adres pocztowy: Komendy. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia

1.      Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.

2.      Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia  w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

3.      Prawidłowe zgłoszenie opiniuje pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia.

4.      O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach lub osoba przez niego upoważniona.

5.      Osoba składająca podanie otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę, Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

Zawarcie umowy

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Gorlicach reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach lub osobę przez niego upoważnioną. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

 

Organizacja i przebieg praktyki

1.      Referat Wspomagający zapewni przepustki umożliwiające  przebywanie na terenie KPP,

2.      Inspektor ds. Bezpieczeństwa i higieny Pracy KPP w Gorlicach przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.,

3.      Pełnomocnik ds. OIN KPP w Gorlicach zapozna praktykantów z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,

4.      Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Gorlicach, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która:

a) zapozna praktykanta z regulaminem KPP w Gorlicach,

b) zapozna praktykanta z zasadami odbywania  praktyki w Policji,

c) zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KPP w Gorlicach,

d) będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki

       5. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania  studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

Informacje  uzupełniające

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu  i zakwaterowania w czasie praktyk.

W Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach rozpatrywane są zgłoszenia o odbycie praktyk studenckich w jednostkach i komórkach organizacyjnych KPP w Gorlicach znajdujących się poza Gorlicami, tj. Komisariacie Policji w Bobowej oraz Komisariacie Policji w Bieczu oraz Posterunku Policji w Uściu Gorlickim.

Komenda Powiatowa Policji nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich.

 

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2015
Data modyfikacji : 02.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry