Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

L.p.

Nr sprawy

Skan

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Przebieg postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice;

tel. 18 3548201

fax nr 18 3548335

  1. w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. 11 Listopada 56, 38-300 Gorlice z dopiskiem na kopercie „IOD”.   
  2. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycji.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy o petycjach.
  4. Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

  1. Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania.
  4. przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry