Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych KPP w Gorlicach: Agnieszka Leśniowska-Żegleń

iod.kpp@gorlice.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach jest Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, ul. P11 Listopada 56, 38-300 Gorlice;
2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach jest Pan Sylwester Firszt, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, Tel. 18 3548218;
3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
12) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Firszt
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry